Lietošanas noteikumi

PRIVĀTUMA POLITIKA

1.  Vispārējā informācija

Informējam jūs par mūsu privātuma politiku, kuras mērķis ir sniegt jums (tālāk tekstā “klients “, “datu subjekts”) informāciju par jūsu personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatojumu, aizsardzību un uzglabāšanas ilgumu.

Jūsu personas datus apstrādā SIA JS Industry, vienotās reģistrācijas Nr. 40103982234, juridiskā adrese Ķekava, Ķekavas nov, Nākotnes iela 1, LV-2123. E-pasta adrese saziņai – jsindustry@inbox.lv

Privātuma politika attiecas uz fiziskajām personām (bijušajiem, esošajiem, topošajiem klientiem). SIA JS Industry ievēro klientu personas datu aizsardzību, kā arī viņu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi jebkurā formā un vidē, kurā datu subjekts sniedz personas datus (SIA JS Industry  e-veikalā pupinuvaloda.lv,  e-pastā, papīra formātā, klātienē mutvārdos vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

2.  Kāpēc mēs apstrādājam personas datus?

SIA JS Industry apstrādā personas datus, lai sniegtu pakalpojumus un piegādātu klienta iegādātās preces (klienta identificēšanai, preču piegādei (distances līguma saistību izpildei); klientu apkalpošanai (lojalitātes programmas nodrošināšanai), iebildumu izskatīšanai un apstrādei; norēķinu administrēšanai.  

3.  Kādus personas datus mēs ievācam, apstrādājam un kāpēc?

SIA JS Industry apstrādā klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

1. Lai izpildītu jūsu pasūtījumu.

Personas datu kategorijas: vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, rēķina un piegādes adrese. 

Tiesiskais pamats: distances līguma izpilde. Šie personas dati un to apstrāde nepieciešama, lai piegādātu tieši jums jūsu pasūtītās preces, vajadzības gadījumā ar jums sazinātos, kā arī nosūtītu visu informāciju par pasūtījuma apstrādes gaitu (maksājuma saņemšanu, pasūtījuma nodošanu piegādei). Šos personas datus SIA JS Industry apstrādā arī, lai izpildītu ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus (piem., likumā “Par grāmatvedību”).

Personas datu glabāšanas periods: sk. sadaļu “Cik ilgi mēs glabājam personas datus?”

2. SIA JS Industry JAUNUMU izsūtīšana – lai informētu jūs par mūsu aktualitātēm un jaunumiem.

Personas datu kategorijas: e-pasta adrese.

Tiesiskais pamats: jūsu piekrišana.

Personas datu glabāšanas periods: tik ilgi, kamēr vēlaties saņemt mūsu informatīvās e-pasta vēstules. Jums ir iespēja atteikties no informatīvo vēstuļu saņemšanas.

4.  No kādiem avotiem mēs ievācam personas datus?

Mūsu personas datu ievākšanas avots esat tikai jūs, mūsu klienti. Saņemot jūsu maksājumu par mūsu e-veikalā veikto pasūtījumu, mēs saņemam datus no bankas, ar kuras starpniecību esat veikuši samaksu. 

5.  Kur un kā mēs apstrādājam personas datus? 

SIA JS Industry apstrādā personas datus Eiropas Savienībā. Personas datus apstrādā tikai JS Industry darbinieki, lai izpildītu mūsu saistības pret jums, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

6.  Kam mēs nododam personas datus?

SIA JS Industry nenodod personas datus trešajām personām, ja vien tas nav nepieciešams, lai izpildītu distances līgumu (piemēram, preču piegādei ar Latvijas Pasta vai kurjerpakalpojuma sniedzēja DPD Latvija starpniecību, bankai norēķinu ietvaros). Mēs sadarbojamies ar uzņēmumiem, kuri saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu ievēro personas datu aizsardzības regulu.

Ja klients mūsu e-veikalā izmanto ārējos maksājuma portālus (piemēram, Paypal), viņš pats uzņemas atbildību par personas datu nodošanu šim portālam. 

SIA JS Industry var nodot personas datus tiesībsargājošām, valsts un pašvaldību iestādēm pēc pieprasījuma, kā arī, lai aizstāvētu savas juridiskās prasības, ja tādas radušās.

7.  Kā mēs aizsargājam personas datus?

SIA JS Industry aizsargā datus, sadarbojoties ar uzticamiem uzņēmumiem, kuri ievēro personas datu aizsardzību un nodrošina mūsdienām atbilstošus datu drošības pasākumus, kā arī rūpējoties par to, lai personas dati papīra formātā tiktu uzglabāti drošā vietā.

8.  Cik ilgi mēs glabājam personas datus? 

SIA JS Industry glabā un apstrādā personas datus 

-      tik ilgi, kamēr ir spēkā starp SIA JS Industry un klientu noslēgtais distances līgums par preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu,

-      kamēr SIA JS Industry ir tiesisks pienākums datus glabāt (piemēram, grāmatvedībā),

-      kamēr klients nav atsaucis piekrišanu par personas datu apstrādi.

Ja spēkā nav neviens no šeit minētajiem punktiem, personas dati tiek dzēsti.

9.  Kā jūs piekļūstat saviem personas datiem un kādas ir jūsu tiesības?

Klients ir tiesīgs saņemt informāciju attiecībā uz viņa personas datu apstrādi. Klients ir tiesīgs lūgt SIA JS Industry papildināt, mainīt, dzēst un labot, ja vien tas nav pretrunā ar SIA JS Industry juridiskajiem pienākumiem un normatīvajiem aktiem. 

Ja no klienta puses rodas pretenzijas un tās neizdodas abpusēji atrisināt, klients ir tiesīgs vērsties Datu valsts inspekcijā.

10. Kad jūs dodat piekrišanu personas datu apstrādei un kādas ir jūsu tiesības to atsaukt? 

Klients dod piekrišanu personas datu apstrādei

-      iepērkoties veikalā porilli.com

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu rakstot uz jsindustry@inbox.lv

Saņemot klienta piekrišanas atsaukumu, SIA JS Industry turpmāk vairs neizmantos klienta datus, taču atsaukums neattiecas uz datu apstrādi laika periodā, kad piekrišana ir bijusi spēkā, tāpat arī SIA JS Industry nepārtrauc datu apstrādi, kas ir jāveic likumā noteiktajā kārtībā.

11.  Kā mēs ar jums sazināmies?

SIA JS Industry sazinās ar Klientu, izmantojot viņa sniegto informāciju (tālruņa numuru vai e-pasta adresi).

12. Jaunumu nosūtīšana 

Jaunumu nosūtīšanu SIA JS Industry veic, ja ir saņemta Klienta piekrišana. Klients var pierakstīties Jaunumiem:

-      izmantojot Jaunumu e-pastā ietverto saiti, 

-      rakstot uz jsindustry@inbox.lv,

13. Citu mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

SIA JS Industry tīmekļa vietnēs atrodas saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm. Tām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi. SIA JS Industry neuzņemas atbildību par trešo personu tīmekļa vietņu personas datu aizsardzību.

SIA JS Industry patur tiesības veikt izmaiņas Privātuma politikā. Lūdzu, sekojiet līdzi izmaiņām šajā sadaļā.

DATU APSTRĀDE

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

ATTEIKUMA TIESĪBAS

-       Saskaņā ar Latvijas Republikas Patēretāju tiesību aizsardzības likumu, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt Uzņēmumam e-veikalā iegādāto preci.

-       Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu (gadījumos, kas pasūtījums tika izpildīts daļēji).

-       Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

-       pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ (piem.: higiēnas priekšmeti u.c.), vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

-       Pircējs ir atvēris jebkādu datu nesēja iepakojumu.

-       Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļai patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Uzņēmums patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

-       Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) ir jāinformē mūs SIA JS Industry, juridiskā adrese: Nākotnes iela 1, Ķekava, LV-2123, e-pasta adrese: jsindustry@inbox.lv par lēmumu atteikties no šī līguma. 

-       Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

ATTEIKUMA RADĪTĀS SEKAS

-       Ja Jūs atteiksieties no šā līguma, mēs Jums atmaksāsim visus no Jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par Jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Jūs izmantojāt sākotnējām darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā saistībā ar šādu atmaksāšanu no Jums netiks iekasēta nekāda maksa. Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ vai kad Jūs būsiet iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kāda darbība izpildīta agrāk un pēc tam, kad pārliecināsimies par preces tehnisko un vizuālo stāvokli, veicot diagnostiku ražotāja autorizētajā servisā.

-       Jums preces jānosūta atpakaļ bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā  14 dienu laikā no dienas, kad Jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šī līguma. Termiņš būs ievērots, ja Jūs preces nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

-       Pircējam, atgriežot iegādāto preci, nepieciešams uzrādīt Pircēja personas apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apstiprina pirkumu. 

-       Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. Piemēram, prece (preces) ir fiziski vai vizuāli bojāta, izlietota un/vai nolietota (preces vai tās komponente, sastāvdaļa) vairāk nekā par 5%(pieciem procentiem).

-       Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā (tajā skaitā iepakojuma pilnīgu un nevainojamu saglabāšanu).

PATĒRĒTĀJS NEVAR IZMANTOT ATTEIKUMA TIESĪBAS:

20.05.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

 - preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;

 - preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;

 - prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

 - patērētājs ir atvēris iepakojumu precei un/vai ir bojāta drošības plombe;

 - prece tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

 - patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;

  - prece ir mehāniski un/vai vizuāli bojāta, ir samazinājusies preces vērtība;

 - līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu;

 - ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. 

Pircējam, atgriežot iegādāto preci, nepieciešams uzrādīt Pircēja personas apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apstiprina pirkumu (piemēram, kases čeka oriģināls). 

DISTANCES LĪGUMS
Distances līgums (turpmāk tekstā Līgums), kura saturu nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta 2002. gada 28.maija noteikumi Nr.207 „Noteikumi par distances līgumu”, tiek noslēgts latviešu valodā starp:
1) Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „JS Industry”, reģ. nr. 40003989503, PVN maksātāja nr. LV40003989503, juridiskā adrese: Katlaklans,Ķekavas nov., Sporta iela 2, LV-2111  (turpmāk tekstā SIA „JS Industry”), un
2) fizisku vai juridisku personu (turpmāk tekstā Klients), kas veic pirkumu SIA „JS Industry” interneta tirdzniecības vietnes www.pupinuvaloda.lv sadaļā  E-veikals).
Klients, veicot pasūtījumu E-veikalā, apstiprina, ka ir iepazinies ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem:.
1. PRECES UN TO CENAS
1.1. E-veikalā ievietoto Preču attēli var nedaudz atšķirties no reālās Preces izskata.
1.4. Cenas E-veikalā norādītas ar PVN (21% vai 12%). Preces cenā nav iekļautas Preces piegādes izmaksas.
1.4. SIA „JS Industry” patur tiesības mainīt cenrādi. Attiecībā uz Klientu spēkā ir pasūtīšanas brīdī esošā cena.

2. PASŪTĪJUMA VEIKŠANA
2.1. Klients izvēlētās Preces ievieto „Iepirkuma grozā”, uzklikšķinot uz ikonas „Pievienot grozam” (ikonas izskats „Iepirkuma ratiņi”).
2.2. Klients var apskatīt „Iepirkuma groza” saturu un nepieciešamības gadījumā to mainīt, uzklikšķinot uz saites „Apskatīt grozu”. Klients norāda vajadzīgo Preču skaitu un noklikšķina ikonu „Veikt izmaiņas” vai dzēš Preces no „Iepirkuma groza”.
2.3. Lai noformētu pasūtījumu, Klients uzklikšķina uz ikonas „Noformēt pasūtījumu”.
2.4. Pasūtījuma noformēšanai Klientam jāievada informācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese), kas nepieciešama pasūtījuma apstrādei, piegādes veikšanai un SIA „JS Industry” grāmatvedībai. Klienta sniegtā informācija tiek apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
2.5. Klients var pievienot informāciju, ko viņš uzskata par nepieciešamu darīt zināmu pasūtījuma veiksmīgākai izpildei, ierakstot to laukā „Piezīmes”.
2.6. Noformējot pasūtījumu Klients atzīmē sev vēlamo Preces piegādes veidu.
2.7. Lai turpinātu pasūtījuma noformēšanu un pārbaudītu „Iepirkuma groza” saturu, kā arī sniegto personisko informāciju, Klients uzklikšķina uz ikonas „Turpināt”.
2.8. Lai apstiprinātu pasūtījumu, Klientam ir jāapstiprina, ka viņš ir iepazinies ar Preces pasūtīšanas un piegādes noteikumiem, t.i. šī Līguma noteikumiem, uzklikšķinot uz ikonas „Apstiprināt pasūtījumu”.
2.9. Pēc pasūtījuma veikšanas E-veikalā Klients saņem SIA „JS Industry” automātiski ģenerētu elektroniska pasta apstiprinājuma vēstuli uz norādīto Klienta e–pasta adresi. Ja Klients šādu apstiprinājuma vēstuli nesaņem, Klienta pasūtījums nav reģistrēts. Šādā gadījumā Klientam pasūtījums jāveic atkārtoti vai jāsazinās ar E-veikala administratoru pa tālruni 26855694 SIA „JS Industry” biroja darba laikos.

3. SAMAKSAS KĀRTĪBA
3.1. SIA „JS Industry” par E-veikalā pasūtītajām Precēm piedāvā norēķināties ar priekšmaksu, veicot pārskaitījumu uz SIA „JS Industry” bankas kontu (turpmāk tekstā Priekšmaksa) vai uzreiz PayPal sistēmā.
3.2. Izvēloties par pasūtījumu norēķināties ar Priekšmaksu, Klients pēc pasūtījuma veikšanas saņem e-pastu ar nepieciešamo informāciju, lai varētu veikt pārskaitījumu. Veicot pārskaitījumu Klientam jānorāda pasūtījuma numurs un pircēja vārds. Pasūtījums tiek sagatavots un piegādāts pēc Klienta maksājuma reģistrācijas SIA JS Industry kontā.
3.3. Izvēloties maksāt ar PayPal starpniecību, pēc pasūtījuma noformēšanas Klients tiek automātiski savienots ar PayPal maksājuma sistēmu. Pasūtījums tiek noformēts pēc tam, kad PayPal sistēma ir apstiprinājusi maksājuma saņemšanu.

4. PREČU PIEGĀDES IZMAKSAS UN KĀRTĪBA

LATVIJĀ
4.1. SIA „JS Industry” piedāvā šādus Preču piegādes veidus:
4.1.1. izmantojot VAS „Latvijas Pasts” pakalpojumus.

4.1.2. Izmantojot pakomātu OMNIVA pakalpojumus.

4.2. Piegādes izmaksas
4.2.1. Latvijas Pasts: 3,65 EUR (trīs euro 65 centi).

4.2.2. Pakomāti OMNIVA: 2,88 EUR

4.4. DPD Paku Bode
4.4.1. Preces uz DPD Paku bodi nogādā DPD kurjers. Pasūtījums „DPD” kurjeram tiek nodots pēc tam, kad Klienta maksājums reģistrēts SIA „JS Industry” kontā vai PayPal sistēmā.
4.4.2. Preces SIA „DPD” kurjeram tiek nodotas līdz katras darba dienas plkst. 14.00.
4.4.3. Ja Klienta maksājums SIA „JS Industry” kontā reģistrēts pēc plkst. 13.30, preces SIA „DPD” kurjeram tiek nodotas nākamajā darba dienā.
4.4.4. Piegādes laiks: nākamā darba diena pēc sūtījuma nodošanas DPD kurjeram.
4.4.5. Pēc pasūtījuma nodošanas kurjeram SIA „JS Industry” nosūta informatīvu elektroniskā pasta vēstuli uz Klienta e-pasta adresi, kurā norādīta informācija par piegādes datumu.
4.4.6. Kad paka tiks piegādāta izvēlētajā PAKU BODE punktā, uz Klienta norādīto mobilā tālruņa numuru tiks nosūtīta īsziņa no DPD, kura saturēs pakas numuru un saņemšanas punkta adresi.
4.4.7. Sūtījumu izsniedz tai personai, kuras vārds, uzvārds ir norādīts kā saņēmējs.
4.4.8. Piegādes laikā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – PASE, VADĪTĀJA APLIECĪBA, ID karte.
4.4.9. Piegādi apliecinošā dokumentā ir jāatzīmē dokumenta veids un pēdējie 5 cipari no dokumenta numura.
4.4.10. Pirms saņemšanas PAKU BODE punktos nav iespējams sūtījumus atvērt un pārbaudīt to saturu.
4.4.11. Sūtījumu uzglabāšanas laiks PAKU BODE punktā ir 7 kalendārās dienas. Ja minētajā laikā saņēmējs nav izņēmis sūtījumu, tas tiek atgriezts nosūtītājam.

4.5. Preču piegāde ar VAS „Latvijas Pasts”.
4.5.1. Preces VAS Latvijas Pasts tiek nodotas pēc tam, kad Klienta maksājums reģistrēts SIA „JS Industry” kontā vai PayPal sistēmā.
4.5.2. Preces VAS Latvijas Pasts kurjeram tiek nodotas līdz katras darba dienas plkst. 13.00.
4.5.3. Ja Klienta maksājums SIA „JS Industry” kontā reģistrēts pēc plkst. 12.30, preces VAS „Latvijas pasts” tiek nodotas nākamajā darba dienā.
4.5.4. SIA „JS Industry” nosūtīta informatīvu elektroniskā pasta vēstuli uz Klienta e-pasta adresi, kurā norādīts preču nodošanas datums, kā arī sūtījuma numurs (ja tāds ir) un paredzamais sūtījuma saņemšanas datums.
4.5.5. Piegādes laiks: līdz četrām darba dienām no pasūtījuma nodošanas VAS Latvijas Pasts.
4.5.6. Preces tiek piegādātas bandroles, sīkpakas vai pakas veidā atkarībā no pasūtīto preču apjoma.
4.5.7. Saņemot pasta paku, Klientam ir iespēja izvēlēties piegādes paziņojuma veidu: 1) tradicionāli – papīra formā savā pastkastītē, 2) e-aicinājumu uz e-pasta adresi vai 3) e-aicinājumu uz mobilā tālruņa numuru.

ĀRPUS LATVIJAS TERITORIJAS
4.7.1. Piegāde uz citām valstīm notiek ar VAS „Latvijas pasts” starpniecību.
4.7.2. Piegādes izmaksas tiek aprēķinātas pēc pasūtījuma summas:

5. ATTEIKUMA TIESĪBAS
5.1. Klients var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, aizpildot Preču atgriešanas veidlapu, ievērojot Līguma 6.4. noteikumus.
5.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Klients ir saņēmis Preci vai Preces (preču) daļu.
6. PREČU ATGRIEŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Klientam ir tiesības atgriezt saņemtās Preces 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Preču saņemšanas, nosūtot Preces uz SIA „JS Industry” juridisko adresi Nākotnes ielā 1, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123

6.2. Atgriežot Preci, Klients sedz visus ar Preču atgriešanu saistītos izdevumus.
6.3. Ja Klients izmanto atteikuma tiesības nekvalitatīvas Preces, ražošanas defekta gadījumā vai nepareizas Preces piegādes gadījumā, visus ar piegādi saistītos izdevumus sedz SIA „JS Industry”.
6.4. Klientam ir tiesības saņemt par atgriezto Preci visus Klienta veiktos maksājumus par Preci, ja Klients ir izpildījis šādus Preču atgriešanas noteikumus:
6.4.1. ir aizpildīta un atgrieztām Precēm pievienota Preču atgriešanas veidlapa, kuru var atrast interneta tirdzniecības vietnes www.pupinuvaloda.lv sadaļā „Piegādes noteikumi”,
6.4.2. Prece nav lietota, tai nav Klienta radītu defektu, tā ir oriģinālā iepakojumā,
6.4.3.Klients atgriež Preču piegādes pavadzīmi.
6.5. Klients, izmantojot šajā Līgumā noteiktās atteikuma tiesības, ir atbildīgs par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja Prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.
6.6. SIA „JS Industry” samaksu par atgrieztajām Precēm pārskaita uz Klienta bankas kontu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Klients nosūtījis vai iesniedzis rakstisku Preču atgriešanas veidlapu, ja Klients izpildījis Līguma 6.4. punktā minētos nosacījumus.
6.7. Preču atgriešanas gadījumā Preces piegādes izmaksas netiek atmaksātas.
6.8. Ja Klients, atgriežot Preci, nav ievērojis 6.4. punktā minētos noteikumus, Klientam netiek atmaksāti viņa veiktie maksājumi par Preci.

7. KLIENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Klienta pienākums ir iepazīties ar Līgumu un citiem noteikumiem, kas attiecas uz Preču iegādes, piegādes un atgriešanas kārtību un uzņemties atbildību par noteikumu ievērošanu.
7.2. Klients ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un jebkurām tiesiskajām sekām, kas kādai no pusēm var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā.
7.3. Klienta pienākums ir veikt samaksu par Precēm saskaņā ar Līguma noteikumiem.
7.4. Klients apņemas darīt visu, lai kurjers varētu veikt Preču piegādi paredzētajā datumā.
7.5. Klienta pienākums ir nekavējoties informēt SIA „JS Industry”, ja pasūtījums nav saņemts norādītajā laikā.

8. SIA „JS Industry” TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
8.1. SIA „JS Industry” apņemas piedāvāt Klientam augstas kvalitātes Preces, kā arī rūpēties, lai Klients saņemtu precīzu un plašu informāciju par piedāvātajām Precēm.
8.2. SIA „JS Industry” apņemas izmantot Klienta norādīto personisko informāciju tikai pasūtījuma noformēšanai un piegādes veikšanai, kā arī grāmatvedībā. Klienta sniegtā informācija netiek izmantota cita veida datu apstrādē, kā arī netiek nodota trešajām personām komerciālos nolūkos.
8.3. SIA „JS Industry” patur tiesības vienpusīgi mainīt Līguma saturu, cenrādi, Preču piedāvājumu jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. Izmaiņas stājas spēkā ar publicēšanas brīdi SIA „JS Industry” interneta tirdzniecības vietnē www.porilli.com. Attiecībā uz Klientu spēkā ir pasūtījuma brīdī esošā informācija un cenas.
8.4. SIA „JS Industry” neatbild par gadījumiem, kad pasūtītā Prece netiek piegādāta Klientam Klienta neprecīzi norādītas informācijas dēļ.

9.STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
SIA „JS industry” aicina Klientus visus strīdus risināt sarunu ceļā. Ja tas nav iespējams, strīdu risināšana notiek Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
11.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Klients ir noformējis un apstiprinājis pasūtījumu saskaņā ar Līguma 2. sadaļas noteikumiem.
11.2. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kamēr līgumslēdzējpuses pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru.

Pirkumu grozs